Harboe ApS logo

Screening

Harboe Miljøsanering foretager professionel screening inden der påbegyndes afrensning og miljøsanering.

I forbindelse med ombygninger eller nedrivning af parcelhuse og andre private huse/bygninger over 10 m2, har man som ejer pligt til at få foretaget miljøscreening af bygninger, for at undersøge om der skulle være miljøskadelige stoffer i dele af byggeriet.

Der skal ifølge loven foretages screening for asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP’er), tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer) og olie.

Som udgangspunkt gælder det for alle huse, hvor der har været tilbygget eller ombygget. Men i huse fra 1950 til 1977 er der størst risiko, for at finde bygningsdele der indeholder nogle af de skadelige stoffer.

Påbuddet om miljøscreening gælder i flere forskellige tilfælde.

Der skal screenes når:

  • Når en bygning eller et hus er bygget eller renoveret mellem 1950 og 1977

  • Når renoveringen gælder mere end 10 m2 af et hus eller en bygning

  • Når der er produceret over et ton affald under ned brydningen eller renoveringen

  • Påbuddet er også gældende, hvis der udskiftes termoruder der er produceret i samme periode (1950 til 1977).

Hvad koster det at få lavet en miljøscreeningsrapport?

Jeg får ofte henvendelser om hvad sådan en miljørapport koster. Det afhænger fuldt og helt af bygningen. Der skal tages prøver som kan afdække en retvisende vurdering af hele bygningen. Antal etager, antal rum, hvor mange forskellige materialer der findes, f.eks forskellige slags maling og forskellige slags klinker er afgørende for antallet af prøver.

PCB Screening

Alle huse og bygninger der er bygget mellem årstallene 1950 til 1977 skal screenes for PCB i forbindelse med renovering, ombygning eller nedrivning. PCB findes i 209 varianter og har mellem 1950 og 1977 været brugt i mange forskellige byggematerialer. Det er blandt andet også brugt i fugemasser, lim, maling, elektronik og til forsegling af termoruder.

Asbest Screening

For at kunne fastslå at der er asbest man har i sit hjem skal der foretages en mikroskopisk undersøgelse. Prøver bliver udtaget fra bygningen og sendt videre til laboratorium hvorefter man da kan fastslå hvilket materiale og hvilken type asbest der forekommer i bygningen.

KP Screening

Da man i slutningen af 1970'erne forbød brug af PCB begyndte man i stedet at bruge klorerede paraffiner indtil man i europa 2002 begyndte at udfase stofgruppen. De nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er langt hen ad vejen sammenlignelige med dem vi kender fra PCB, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på at perioden for nødvendige forundersøgelser for klor-holdige forbindelser i fx udvendige fuger strækker sig gennem hele perioden fra 1950 til 2002.

Bly Screening

Bly er et tungmetal som ophobes i kroppen, og kan havde indflydelse på din indlæring, adfærd og intelligens. I november 2007 blev det, med nogle ganske få undtagelser, forbudt at anvende blyholdige materialer i byggeriet i Danmark. Optagelsen af bly i kroppen foregår hovedsageligt gennem mave-tarmkanalen og åndedrættet men kan også i mindre omfang optages gennem huden. Det er derfor vigtigt at der bliver kortlagt hvor der er bly i byggeriet. Dette gøres ved en bly screening, som giver et nøjagtigt svar på hvorvidt din ejendom har over den tilladte værdi af bly.

PAH Analyse

Polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) eller tjærestoffer, er en gruppe på mere end 100 kemiske stoffer, der er miljø- og sundhedsskadelige. Med en PAH analyse kan du dog få fastlagt, hvordan tilstanden i det hjem ser ud med relation til disse organiske stoffer. Dette gøres ved at analysere flere dele af dit hjem igennem processerne gaskromatografi og massespektrometri. På denne måde kan professionelle fagmænd undersøge, hvordan PAH bliver fordelt i dit hjem.

Olie Analyse

Olie analyse foregår ofte ved at man tager prøver fra forurenet jord, beton eller tegl. Prøvens indhold af olie opdeles i følgende fire fraktioner i forhold til karbon kædens længde:

  • Benzen – C10

  • C10-C15

  • C15-C20

  • C20-C35

Olie analysen udføres ved gaskromatografi kombineret med flammeioniseringsdetektion (GC-FID).